Spoedwet wegverbreding

Doel: versneld aanpakken van verkeersopstoppingen
Het watertoetsproces is ook van toepassing op de projecten die worden uitgevoerd in het kader van de Spoedwet wegverbreding. Het doel van de Spoedwet is versneld aanpakken van een aantal congestie-knelpunten. Deze wet vereenvoudigt en bespoedigt procedures, waardoor de capaciteit van een aantal hoofdwegen snel kan worden vergroot. De wet heeft betrekking op een beperkt aantal met name genoemde wegaanpassingen. Het ontwerp wegaanpassingsbesluit (OWAB) en de benodigde vergunningaanvragen worden eenmalig en tegelijkertijd ter inzage gelegd (6 weken). Tegen het genomen besluit kan in beroep worden gegaan. Het ontwerp wegaanpassingsbesluit bevat een beschrijving van het project met kaarten waarop het project is aangeduid en een beschrijving van de gevolgen van het project. Voor het beschrijven van de milieugevolgen wordt gebruik gemaakt van een m.e.r. (indien de ingreep m.e.r.-plichtig is) dan wel een milieutoets. Het uiteindelijke wegaanpassingsbesluit (WAB) is voor wat betreft inhoud en vormvereisten vergelijkbaar met het Tracébesluit in de tracé/m.e.r.-procedure.

Vroegtijdig contact met waterbeheerder
Voor de snelle afhandeling van de procedure krijgt de initiatiefnemer een aantal aanbevelingen over hoe met de waterbeheerders om te gaan. Vroegtijdig bestuurlijk contact, heldere afspraken en strakke regie zijn hierin de sleutelbegrippen. De waterbeheerders kunnen hieraan vanuit hun rol en verantwoordelijkheid bijdragen door duidelijk te weten wat ze willen, goede onderlinge afspraken te maken, een aanspreekpunt aan te wijzen en de bestuurlijke afdekking vroegtijdig intern te organiseren. Aan de waterbeheerders zal ook vaak worden gevraagd om, indien nodig, parallel aan het watertoetsproces vergunningaanvragen mee te laten lopen. Dit vraagt om goede interne organisatie en coördinatie. Bedacht moet worden dat de formele aanvragen wel bij het OWAB ter inzage gelegd moeten worden en dat de verplichte coördinatieregeling van de spoedwet gevolgd dient te worden.

Naar de aard van de spoedwetprojecten worden weinig technisch/inhoudelijke complicaties verwacht als gevolg van de toepassing van de watertoets.