Meerwaarde watertoets naast m.e.r.

De watertoets geeft meerwaarde bovenop een m.e.r. bij een ruimtelijk plan.

  1. De waterbeheerder geeft in een watertoetsproces een bestuurlijke mening. Hij prioriteert, adviseert en kiest daarmee als bestuurslaag positie ten opzichte van het plan of besluit. Bij de m.e.r. speelt het bestuurlijke aspect geen rol. Een milieueffectrapport (MER) bevat een objectieve effectbeschrijving van verschillende alternatieven. De watertoets stelt de waterbeheerder in de gelegenheid om het bestuurlijke spel rond een ruimtelijk plan goed te spelen. De initiatiefnemer heeft door de watertoets vroegtijdig inzicht in de bestuurlijke belangen van de waterbeheerder en kan daardoor beter op die belangen inspelen.
  2. De watertoets waarborgt een vroegtijdiger inbreng van water. De start van een m.e.r. is gekoppeld aan de start van een formele procedure, terwijl het uitgangspunt van de watertoets een vroegtijdiger start is. Dit is zowel voor de waterbeheerder als voor de initiatiefnemer een voordeel.
  3. De watertoets zorgt voor een intensiever contact tussen initiatiefnemer en waterbeheerder, wat voor beide partijen gunstig is. Een m.e.r. procedure kan formeel los van het ruimtelijk spoor worden doorlopen, terwijl de watertoets verweven is in het ruimtelijk spoor. De interactie tussen initiatiefnemer en waterbeheerder is de kern van het watertoetsproces.
  4. De watertoets stelt de waterbeheerder in de gelegenheid om sec vanuit het waterbelang geredeneerd ideeën naar voren te brengen. In het MER worden alle relevante milieuaspecten meegewogen. Het is dus mogelijk dat het voorkeursalternatief of het meest milieuvriendelijke alternatief uit het MER niet overeenkomt met het wateradvies.
  5. De watertoets levert in de praktijk meer diepgaande informatie over water op dan het MER.