Relatie met milieueffectrapportage (m.e.r.)

De doelstelling en werkingssfeer van de milieueffectrapportage overlappen voor een deel met die van de watertoets. Toepassing van de watertoets naast de milieueffectrapportage heeft meerwaarde, maar het verdient aanbeveling om de processen af stemmen.

Waterhuishouding en m.e.r
De hoofddoelstelling van de milieueffectrapportage (m.e.r.) is het milieu een volwaardige plaats geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke ernstige nadelige milieugevolgen. De m.e.r. plichtige en m.e.r. beoordelingsplichtige activiteiten zijn vastgelegd in lijsten als bijlagen bij het Besluit m.e.r. Het gaat bijvoorbeeld om infrastructuur, woningbouw, bedrijventerreinen, ontgrondingen, afvalverwijdering en energie. Een deel van de activiteiten heeft een ruimtelijke component. Voor deze activiteiten wordt vaak ‘het ruimtelijke plan dat als eerste in de mogelijke aanleg voorziet’ als het cruciale en m.e.r. plichtige besluit genoemd. Als dit ruimtelijke plan waterhuishoudkundig relevant is, moet er zowel een m.e.r. als een watertoets komen. De werkingssferen van m.e.r. en watertoets overlappen elkaar dus deels. Bij ongeveer de helft van alle milieueffectrapportages is ook sprake van een watertoets. De reikwijdte van de m.e.r. is integraal en breed wat betreft milieuaspecten. Water is één van de milieuaspecten.

Meerwaarde watertoets naast m.e.r
De watertoets geeft meerwaarde bovenop een m.e.r. bij een ruimtelijk plan: De waterbeheerder geeft in een watertoetsproces een bestuurlijke mening; De watertoets waarborgt een vroegtijdiger inbreng van water; De watertoets waarborgt een intensievere interactie tussen initiatiefnemer en waterbeheerder; De watertoets stelt de waterbeheerder in de gelegenheid om sec vanuit het waterbelang geredeneerd ideeën naar voren te brengen; De watertoets levert in de praktijk meer diepgaande informatie over water op dan het MER.
Lees verder

Afstemming watertoets en m.e.r.
Watertoets en m.e.r. zijn beide gerelateerd aan de zogenaamde moederprocedure ofwel het ruimtelijke plan. Dat betekent dat ze in principe los van elkaar toegepast kunnen worden. Het verdient echter aanbeveling om de m.e.r. en watertoets op elkaar af te stemmen en activiteiten te verweven.
Lees verder