pro-actief handelen

Door pro-actief te handelen kunnen de waterbelangen in een vroegtijdig stadium opgenomen worden in ruimtelijke plannen. Een aantal tips voor pro-actief handelen:

Als initiatiefnemer

 • Onderhoud contact met de waterbeheerders over relevante ruimtelijke ontwikkelingen, nog voordat er iets op papier staat. Vroegtijdig overleg maakt maatwerk voor de watertoets mogelijk.
 • Gebruik, indien aanwezig, het gemeentelijke waterplan om helder te krijgen wat er bereikt moet worden met het watersysteem. Of stel een waterplan op samen met de waterbeheerder(s).
 • Maak aan de waterbeheerder duidelijk wat u van het wateradvies verwacht.

Als waterbeheerder

 • Zorg ervoor dat de waterbelangen verwoord en verbeeld worden in het regionale waterplan en in andere relevante structuurvisies. Het waterschap heeft niet de mogelijkheid om zelf een plan vast te stellen dat de status heeft van een structuurvisie. Invloed uitoefenen kan alleen indirect.
 • Controleer of de gewenste maatregelen om het watersysteem op orde te brengen mogelijk zijn binnen het huidige beleid en het huidige bestemmingsplan. Is dat het geval, dan hoeft de waterbeheerder in principe geen actie te ondernemen in het kader van een planologische regeling. Als een watersysteem al op orde is en planologisch beschermd, is het zaak om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Gebruik daarvoor het watertoetsproces.
 • Zorg voor een wateradvies dat goed kan dienen als ruimtelijke onderbouwing van de gevraagde watermaatregelen. Betrek hierin de relevante AMvB’s, verordeningen en/of aanwijzingen.
 • Zorg ervoor dat de gemeente u en uw waterbeleid kennen, om ervoor te zorgen dat het waterbeleid een plek krijgt in de structuurvisie en in het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Als het gaat om ontwikkelingen van regionaal of nationaal belang, zorg er dan voor dat het waterbeleid verankerd wordt in de provinciale/regionale structuurvisies of de structuurvisies van het Rijk.
 • Maak uw waterbelangen kenbaar op een manier die aansluit bij de ‘taal van de ruimtelijke ordening’. Uw belangen komen beter over als ze op een kaart zijn in te tekenen.
 • Zorg ervoor dat uw interne organisatie op orde is, door:
  o een goede uitwisseling van informatie
  o één punt waar de informatie terecht komt (frontoffice)
  o een initiatief blijven volgen totdat het gerealiseerd is
  o goede procesafspraken
 • Zorg ervoor dat uw externe organisatie op orde is, door:
  o Één loket waar de initiatiefnemer terecht kan
  o Relatiebeheer
  o Afspraken over postzegelplannen
  o Bestuurlijk overleg