Watertoetsproces relevant voor gebiedsontwikkelingen

Voorwaarde
Om op een goede manier mee te doen in een gebiedsontwikkeling is het nodig lastig om op een abstract niveau te communiceren. De uitdaging is om de kennis die veelal aanwezig is bij waterbeheerder, te vertalen naar betekenisvolle informatie. Een watergang kan dan wel op de kaart staan, maar het is ook nodig om te weten waar die voor dient, wat de peilfluctuaties zijn e.d. Initiatieven als AquaRo spelen hier goed op in. Daarnaast is het van belang dat de waterbeheerder zijn eigen doelen helder heeft. En dan niet teveel in termen van normen, maar meer een omschrijving wat de waterbeheerder wil bereiken. Dat biedt meer ruimte voor oplossingen en maakt dat de partijen daadwerkelijk samen een gebied ontwikkelen.

De laatste jaren kiezen steeds meer overheden ervoor om samen gebieden te ontwikkelen. De waterbeheerder kan daar – met behulp van het watertoetsproces - op verschillende manieren een rol in spelen.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken om het watertoetsproces toe te passen bij alle relevant plannen die invloed hebben de waterhuishouding. Daar valt ook een gebiedsontwikkeling onder.

Meedenken, meekoppelen, meewerken
Er zijn globaal drie vormen waarin een waterbeheerder kan mee doen in een gebiedsontwikkeling.

1. Meedenken. Deze vorm kan gebruikt worden als de waterbeheerder niet direct eigen doelen wil bereiken, maar de initiatiefnemers wel van informatie wil voorzien. Dit is de ‘lichtste’ vorm van participatie in een gebiedsproces en is eigenlijk al het watertoetsproces.

2. Meekoppelen. In dit geval stelt de waterbeheerder zich actiever op, omdat hij ook eigen doelen wil bereiken in de gebiedsontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het verbreden van een watergang. De waterbeheerder neemt een meer faciliterende houding aan en zet zijn kennis in tijdens het ontwikkelproces.

3. Meewerken. Als gelijkwaardige partner maakt de waterbeheerder deel uit van het ontwikkelteam. Bijvoorbeeld als de waterbeheerder een waterbergingsgebied wil realiseren. In het proces kan dit doel gecombineerd worden met andere functies. Op deze manier wordt het een geïntegreerd doel.