Besluit kwaliteitseisen monitoring water

Een onderdeel van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water is de juridische doorvertaling van de richtlijn naar Nederlandse regelgeving. Met de herziening van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water – die op 1 januari 2010 in werking treedt - is de kaderrichtlijn juridisch in Nederland geïmplementeerd. Binnenkort wordt er ook een handreiking opgeleverd waarin beschreven staat hoe om te gaan met dit besluit. Deze handreiking zal als supplement bij de Handreiking Watertoetsproces dienst gaan doen.


De Kaderrrichtlijn Water beschrijft normatief wat de goede toestand voor natuurlijke wateren en grondwater is (het KRW doel). Zij draagt de waterbeheerders op om bij het opstellen van hun plannen rekening te houden met deze normen. De uiteindelijk afgeleide doelen, maatregelen en motivaties voor afwijkingen van KRW-doelen worden in de waterbeheerplannen opgenomen. Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water sluit daarmee nauw aan bij werkwijze die de waterbeheerders op dit moment volgen bij het opstellen van de waterbeheerplannen.

Appendix bij handreiking watertoetsproces
Het Besluit is opgesteld door de ministeries LNV, V&W en VROM, in nauw overleg met IPO, VNG, UvW, en de betrokken maatschappelijke groeperingen. Eind 2009 brengt het ministerie van VROM een handreiking uit, die zal ingaan op hoe de effecten van ruimtelijke besluiten op de waterkwaliteit bij de integrale ruimtelijke afweging een plaats kunnen krijgen. Deze handreiking zal als appendix bij het watertoetsproces gevoegd worden en moet enerzijds de gemeente helpen de juiste vragen te stellen en anderzijds de waterbeheerder bij het opstellen van een goed wateradvies.

Lees meer over de Kaderrichtlijn Water