Inpassingsplan

Wat is het inpassingsplan?

Rijk en provincie kunnen zelf ook bestemmingsplannen vaststellen. Deze plannen heten inpassingsplannen’, maar zijn volledig gelijk aan bestemmingsplannen. Het rijk kan inpassingsplannen maken als er sprake is van nationale belangen; de provincie kan dat doen bij provinciale belangen. De Wro geeft niet aan wat nationale of provinciale belangen zijn. Dit bepaalt de desbetreffende overheid zelf. Eventuele geschillen daarover worden in het kader van een plan uitgevochten bij de Raad van State. Een inpassingsplan is verder volledig gelijk aan een bestemmingsplan.

Rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder in het watertoetsproces van het projectbesluit

De procedure voor het opstellen van een inpassingsplan is volledig gelijk aan de procedure van het bestemmingsplan. Voor een beschrijving van de processtappen en de rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder daarin verwijzen we daarom naar de rollen in de bestemmingsplanprocedure. Daar waar in de processtappen van het bestemmingsplannen ‘gemeente’ staat, leest u voor inpassingsplan ‘rijk of provincie’.