Rol van de waterbeheerder in de voorbereidingsfase

Adviseren
Gezien de aard van het besluit en de omvang van het plangebied ligt het voor de hand dat het waterschap (of de waterschappen als er op het grondgebied van de gemeente meerdere waterschappen bevoegd zijn), mogelijk ook Rijkswaterstaat en de (grond)waterbeheerder een adviserende rol hebben bij het voorbereiden van een structuurvisie. Omdat de wet geen vorm en procedure voorschrijft voor het opstellen van een structuurvisie is het belangrijk dat de waterbeheerders beschikken over goede contacten met de gemeente, zodat zij op de hoogte zijn van het voornemen om een structuurvisie op te stellen.

Kennisneming betrokkenheid
De waterbeheerder ontvangt volgens afspraak de melding van de gemeente dat deze een structuurplan voorbereidt en neemt kennis van de wijze waarop hij betrokken kan zijn bij het proces. De waterbeheerder gaat in overleg met de gemeente als hij vindt dat hij onvoldoende ruimte voor betrokkenheid krijgt.

Visie op waterbelangen
Om effectief aan het proces te kunnen deelnemen, is het belangrijk dat de waterbeheerder een visie heeft op de waterbelangen in de gemeente, het (deel)stroomgebied of de regio. Het gaat hierbij om waterhuishoudkundige aandachtspunten op hoofdlijnen en de keuzes die daaruit voortvloeien wat betreft de locaties van functies in het gebied. Ook de risico’s en de te verwachten kosten voor watermaatregelen zijn hierbij te betrekken. De waterbeheerder benoemt de inhoudelijk essentiële thema’s en reikt belangrijke informatie aan in de vorm van bijvoorbeeld visies, waterkansenkaarten en andere relevante documenten. De procesafspraken en inhoudelijke uitgangspunten kan de waterbeheerder vastleggen in een afsprakennotitie, die eventueel ook naar het bestuurlijk overlag kan gaan voor bestuurlijke bekrachtiging.

Coördineren
Het is mogelijk dat er meerdere waterbeheerders zijn betrokken bij het opstellen van een structuurvisie. Daarom is het goed als waterbeheerders onderling hun inspanningen coördineren en daarover in de voorbereidingsfase afspraken maken.