Rol van de waterbeheerder in de besluitvormingsfase

Of in de structuurvisie de juiste afwegingen zijn gemaakt van de waterbelangen en andere belangen, moet de waterbeheerder beoordelen als de gemeente een ontwerp van de structuurvisie in de inspraak brengt. Volgens afspraak stuurt de gemeente het ontwerp van de structuurvisie naar de waterbeheerder.

De waterbeheerder gaat op eigen initiatief na of de wateraspecten op een goede manier in het ontwerp zijn opgenomen en voldoende juridisch zijn geborgd. En wanneer andere belangen voorgaan, moet hij nagaan of er voldoende compensatie in het plan of besluit is voorzien. Afhankelijk van de mogelijkheden die de inspraakverordening van de gemeente biedt, of anders hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kan de waterbeheerder een zienswijze indienen tegen de ontwerp-structuurvisie.