Rol van de initiatiefnemer in de besluitvormingsfase

De gemeenteraad stelt de structuurvisie vast. Niet de Wro regelt de wijze waarop dat gebeurt en de mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen en bezwaren, maar de gemeentelijke inspraakverordening (of de Awb als die ontbreekt). Gebruikelijk is dat de gemeente een concept vaststelt en publiceert en dat zij de mogelijkheid biedt voor het indienen van zienswijzen. Een structuurvisie behoeft geen goedkeuring door de provincie of het rijk. De visie bindt alleen de gemeente zelf.

In de structuurvisie zelf moet volgens het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) staan hoe andere overheden, burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding en besluitvorming zijn betrokken (de verantwoordingsplicht).