Rol initiatiefnemer in voorbereidingsfase

Bekendmaken voorbereiding structuurvisie
De gemeente meldt al heel vroeg in het proces dat zij van plan is een structuurvisie te gaan voorbereiden en maakt dat openbaar (de meldingsplicht). Volgens het Besluit ruimtelijke ordening komen structuurvisies tot stand in overleg met verschillende bestuurslagen en overheidsorganen. Voor goede ruimtelijke plannen en een snelle totstandkoming en uitvoering daarvan, is het creëren van maatschappelijk draagvlak essentieel. Er bestaat geen verplichting om een watertoetsproces te doorlopen, maar volgens afspraak in het Nationaal Bestuursakkoord Water stelt de gemeente de waterbeheerders op de hoogte en vraagt advies. Als er voor de visie ook een Milieu Effect Rapport moet komen, dan gebeurt de aankondiging in die procedure. Bij de aankondiging moet de gemeente ook aangeven hoe de participatie zal plaatsvinden.

Inspraakverordening
Volgens de gemeentewet moet de gemeente een verordening hebben over het betrekken van burgers en rechtspersonen bij het opstellen van beleid. Die verordening geldt dan ook voor de structuurvisie. Als een inspraakverordening ontbreekt, dan geldt afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Open communicatie
Naast deze formele rollen heeft de gemeente de informele rol om de waterbeheerder te informeren en om diens belangen te begrijpen en te respecteren. Regelmatig informeel contact tussen gemeente en waterbeheerder, maakt het contact op de meer formele momenten in het besluitvormingsproces makkelijker. Ook bestuurlijk overleg tussen wethouder en dijkgraaf of heemraad en strategisch overleg op ambtelijk niveau is aan te bevelen om de communicatie open te houden.