Rol initiatiefnemer in de in de ontwikkel- en adviesfase

Met het opstellen van structuurvisies is nog weinig ervaring opgedaan. De vorm is vrij, dus de aanpak kan per gemeente en per onderwerp verschillen. In het algemeen ontstaat in deze fase inzicht in de keuzes die voorliggen. De gemeente voert veelvuldig overleg met afzonderlijke partijen. Burgemeester en Wethouders overleggen met alle andere betrokken bestuursorganen. De Wro verplicht dat in de toelichting bij een structuurvisie ook rapportering plaatsvindt van gevoerd overleg. De praktijk van het watertoetsproces sluit hierbij aan.