Gemeentelijke structuurvisie

Wat is een gemeentelijke structuurvisie?
Een gemeentelijke structuurvisie is een strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in de gemeente. Het geeft aan waar welke functies wenselijk zijn en waar niet. In deze visie gaat het dus voornamelijk om de keuze op hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen en het ruimtelijk beleid.
Lees verder

Context
In de gemeentelijke structuurvisie komen strategische beslissingen aan de orde. Uitwerking vindt plaats in bestemmingsplannen. Om op bestemmingsplanniveau niet voor voldongen feiten te staan, is het nodig dat waterbeheerders de waterbelangen al in de structuurvisie waarborgen.
Lees verder

Financiën
Structuurvisies hebben doorgaans geen directe financiële gevolgen. De ruimtelijke visie en de wateraspecten zijn wel in de structuurvisie opgenomen, maar het nieuwe ruimtelijke beleid krijgt pas echt vorm nadat het is ‘doorvertaald’ in bestemmingsplannen. Het is uiteraard wel verstandig om ook bij de structuurvisie aandacht te vragen voor de mogelijke financiering van de watermaatregelen en afspraken daarover bestuurlijk vast te stellen. Bijvoorbeeld als er gevolgen te verwachten zijn voor de waterschapsheffingen.

gemeentelijkestructuurvisie2 Lees meer 1 Lees meer 1 Lees meer 1 Lees meer 1 Lees meer 1 Lees meer 1