Rol waterbeheerder in de initiatieffase

In deze fase van de bestemmingsplanprocedure gaat het overleg al over een begrensd plangebied. De waterbeheerder informeert de gemeente over alle relevante aspecten van het watersysteem in dit gebied. Hij overlegt met de gemeente over de (ruimtelijke vertaling van) wateraandachtspunten en criteria waaraan de ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen en stelt prioriteiten. Het verslag van dit overleg noteren zij (bij grotere plannen) in een afsprakennotitie die zij bestuurlijk kunnen laten accorderen.

In deze fase kondigt de waterbeheerder ook aan of op de ruimtelijke ontwikkeling de Keur of de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken van toepassing is.