Rol waterbeheerder in de ontwikkel- en adviesfase

De waterbeheerder denkt mee bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. De waterbelangen die hij hier ter sprake brengt, kunnen nog vrij strategisch en abstract zijn als het om algemene principes gaat, denk bijvoorbeeld aan het reserveren van voldoende ruimte om water vast te houden en bergen bij nieuw stedelijk gebied. De waterbelangen kunnen in deze fase echter ook al vrij concreet zijn, bijvoorbeeld het onbebouwd laten van de zone die grenst aan een beek. Naarmate het ontwerpproces vordert, moet de waterbeheerder concretere inbreng hebben.

De waterbeheerder denkt niet alleen mee, maar gaat in deze fase ook na of het (voor)ontwerpplan aan de criteria voldoet die in de initiatieffase zijn afgesproken. Hij stelt op grond hiervan een wateradvies op en overlegt hierover met de gemeente.