Rol initiatiefnemer in de besluitvormingsfase

De gemeente betrekt het wateradvies in zijn afweging en stelt de waterparagraaf op. Ondertussen houdt hij de waterbeheerder op de hoogte. De gemeente stuurt de kennisgeving van een ontwerpbesluit toe aan de instanties die bij het overleg zijn betrokken zoals de waterbeheerders. De gemeente organiseert de formele voorbereidingsprocedure (ter inzage legging) van 6 weken. Belanghebbenden kunnen hierop een zienswijze indienen.