Financiën

Financiering van de watermaatregelen die in een bestemmingsplan zijn opgenomen kan op verschillende manieren:

1 Met een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar in een grondexploitatie. Veel gemeenten geven hier de voorkeur aan.

2 Met kostenverhaal: de Wro biedt overheden de mogelijkheid om langs publiekrechtelijke weg kosten op derden te verhalen. Dat zijn de kosten voor het voorbereiden en uitvoeren van een bestemmingsplan, een projectbesluit of het buiten toepassing verklaren van een beheersverordening die de bouw toestaan van één of meer woningen of enkele andere in het Bro genoemde gebouwen. Onder de verhaalbare kosten vallen ook de kosten van riolering, met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken, de kosten van waterpartijen en watergangen en van voorzieningen voor de waterhuishouding. Deze voorzieningen kunnen voortvloeien uit de afspraken die in het watertoetsproces zijn gemaakt.

3 Met een exploitatieplan: het is ook mogelijk om in het kader van een exploitatieplan eisen te stellen aan de werken en de werkzaamheden voor het bouwrijp maken, het aanleggen van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Wateraspecten maken hiervan deel uit. Tijdens het watertoetsproces is het daarom goed om – met het oog op de uitvoerbaarheid van de afgesproken watervoorzieningen – ook aandacht te besteden aan de mogelijkheden van het exploitatieplan.

4 De gemeente kan ook zelf de watermaatregelen financieren: Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken in werking getreden. De wet heeft betrekking op afval-, hemel- en grondwater, en biedt de gemeenten mogelijkheden om de kosten van voorzieningen te verhalen via een rioolheffing of de baatbelasting. Met deze wet kan de gemeente dus ook kosten voor de watermaatregelen die in het Watertoetsproces zijn afgesproken regelen.

5 De waterbeheerder kan ook watermaatregelen bekostigen, of subsidie verstrekken.