Compenseren

Compenseren
Het watertoetsproces is gericht op het maken van ruimtelijke plannen zonder negatieve effecten op het watersysteem, of zelfs voor verbetering van het watersysteem. Toch is dat niet altijd mogelijk en wegen andere belangen zwaarder. Dan komen mitigatie en compensatie aan de orde. Dit moet de initiatiefnemer in het ruimtelijk plan of besluit regelen.
Lees verder

Waar compenseren?
Compenserende maatregelen kan men nemen
- in het plangebied
- buiten het plangebied maar, maar binnen dezelfde waterhuishoudkundige eenheid (b.v. hetzelfde peilvak)
- buiten de waterhuishoudkundige eenheid
De voorkeur van de waterbeheerder gaat meeste al uit naar compensatie binnen het plangebied omdat de zekerheid van realisatie dan het grootst is.

Betalen voor compenseren
De manier van compenseren en de financiering ervan hoort met de besluitvorming over het ruimtelijk plan geregeld te zijn. Een ontwikkeling waarbij de compensatie niet goed geregeld is, kan in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening.
Lees verder