Beroep

Wat is een beroep?
Tegen een besluit van de overheid staat veelal beroep open. Het instellen van beroep is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het is de normale rechtsgang om er eerst beroep in te stellen bij de rechter en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Sommige wetten wijken hiervan af. Dan kan men tegen bepaalde besluiten direct in beroep gaan bij de Raad van State. Zo ook in de Wet ruimtelijke ordening bij het bestemmingsplan. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, is hiertegen beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Maar bij een projectbesluit en een ontheffing moet men toch eerst in beroep gaan bij de rechtbank. Tegen een structuurvisie staat geen beroep open. Beroep is alleen mogelijk als er in eerdere instantie een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpplan of -besluit. Dit is anders als bij het besluit wijzigingen in het ontwerp zijn aangebracht.

Rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder in het watertoetsproces bij beroep
Beroep is de laatste mogelijkheid om alsnog de belangen te verdedigen als het in alle voorafgaande stappen niet gelukt is. Het is nodig om bij de eerder in te dienen zienswijze alle argumenten al goed naar voren te brengen. Tijdens het beroep kan de waterbeheerder namelijk geen nieuwe onderwerpen meer aangedragen.

Context
Door beroep aan te tekenen leggen belanghebbenden een besluit aan de rechter voor die zal moeten oordelen of het besluit juist is genomen. Het is een sluitstuk als alle andere manieren om het plan te beïnvloeden niet de gewenste resultaten hebben opgeleverd.

context


Officiële publicaties