Overige fasen

Bij het maken van een beheersverordening, is het watertoetsproces minder belangrijk dan bij andere ruimtelijke planvormen. Het gaat immers om het vastleggen van de bestaande situatie. Voor dit soort gevallen is het raadzaam dat gemeente en waterschap algemene (bestuurlijke) afspraken maken over de vraag wanneer advies van de waterbeheerder nodig is en wanneer niet.

Een besluit tot vaststelling van de beheersverordening staat niet open voor beroep. Het is wel mogelijk om in beroep te gaan tegen een besluit (bijvoorbeeld afgeven of weigeren van een vergunning) dat de gemeente neemt op basis van een beheersverordening.