Context

De Wro gebruikt beleidsinstrumenten en uitvoeringsinstrumenten. De beheersverordening is een uitvoeringsinstrument evenals het bestemmingsplan en het projectbesluit. Beheersverordeningen zijn bedoeld om de bestaande ruimtelijke situatie juridisch vast te leggen. Een gemeente past ze toe in plaats van een bestemmingsplan in gebieden waar zij geen ruimtelijke ontwikkelingen verwacht. Via uitvoeringsinstrumenten zoals deze beheersverordening realiseert de gemeente het beleid in de structuurvisie.

Zelf zorgen voor goede borging waterbelangen
Waterbeheerders moeten zelf zorgen voor een goede borging van de waterbelangen in het gehele proces van de ruimtelijke ordening in brede zin. Dat begint al met het benoemen van die belangen in de structuurvisies van gemeenten, provincies en rijk. Indien een gemeente besluit een beheersverordening op te stellen in plaats van een bestemmingsplan is het raadzaam dat de waterbeheerder zich afvraagt of de bestaande situatie niet strijdig is met de waterbelangen.
Als de waterbeheerder juist ruimtelijke dynamiek nodig heeft voor het realiseren van waterbelangen, kan hij er bij de gemeente op aandringen een bestemmingsplan op te stellen of een projectbesluit te nemen.

Nieuw instrument
De beheersverordening is een nieuw instrument sinds de invoering van de nieuwe Wro op 1 juli 2008. In de Wro en Bro staan geen procedurevoorschriften voor het opstellen van een beheersverordening en dus geldt hier de uniforme voorbereidingsprocedure volgens de algemene wet bestuursrecht.

context


Download schema