Beheersverordening

Wat is een beheersverordening?
Een beheersverordening is bedoeld om bestaande ruimtelijke functies juridisch vast te leggen in gebieden waar de gemeente geen ruimtelijke ontwikkelingen verwacht. Een beheersverordening vervangt in die situaties een bestemmingsplan.
Lees verder

Rollen van de initiatiefnemer en de waterbeheerder in het watertoetsproces van de beheersverordening
De gemeenteraad fungeert bij beheersverordeningen als initiatiefnemer. Het waterschap heeft in ieder geval de rol van adviserend waterbeheerder bij het vastleggen van de bestaande ruimtelijke situatie. Indien nodig kunnen ook de provincie en Rijkswaterstaat betrokken zijn. Als verantwoordelijke partij voor de riolering en het oppervlaktewater in het stedelijk gebied, heeft de gemeente dikwijls ook zelf een rol in het stedelijk waterbeheer. Zolang het stedelijk oppervlaktewaterbeheer nog niet is overgedragen aan waterschappen kan de gemeente in het watertoetsproces dus een dubbele rol hebben.

Context
De Wro gebruikt beleidsinstrumenten en uitvoeringsinstrumenten. De beheersverordening is een uitvoeringsinstrument evenals het bestemmingsplan en het projectbesluit. Beheersverordeningen zijn bedoeld om de bestaande ruimtelijke situatie juridisch vast te leggen.
Lees verder

Financiën
Omdat het bij een beheersverordening gaat om handhaven van de bestaande situatie is het niet te verwachten dat er kosten voor watermaatregelen aan de orde zijn. De beheersverordening is een nieuw instrument sinds de invoering van de nieuwe Wro op 1 juli 2008. Omdat er nog geen ervaring is met de beheersverordening is het lastig aan te geven of er in de praktijk niet toch situaties denkbaar zijn waarbij (kosten voor) watermaatregelen nodig zijn. Als dat het geval is, kan financiering daarvan op dezelfde manier gebeuren als bij bestemmingsplannen.

beheersverordening2 Lees meer 1 Lees meer 2