Rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder

De watertoets is in principe niet van toepassing op een AMvB of een provinciale verordening. Het is echter wel denkbaar dat doorwerking van nationale waterbelangen of provinciale waterbelangen via een AMvB of Provinciale Verordening zeker gesteld worden. Daarmee zijn het dus wel instrumenten die de waterbeheerder kan gebruiken om doorwerking van waterbelangen veilig te stellen.

De waterbeheerder kan daarvoor een aantal stappen ondernemen:

  1. Bij het rijk of de provincie erop aandringen om de waterbelangen aan te merken als nationaal of provinciaal belang.
  2. Aandringen op het opstellen van een AMvB of provinciale verordening waarin de doorwerking in bestemmingsplannen etc. is geregeld.
  3. Erop toezien dat ruimtelijke beslissingen voldoen aan de regels die de AMvB of verordening stelt.

Als een regionale waterbeheerder deze middelen inzet om bovenover zijn belangen veilig te stellen kun je echter afvragen of deze weg past in de ‘geest van het watertoetsproces’. Het watertoetsproces nodigt zowel de initiatiefnemer van ruimtelijke plannen als de waterbeheerder uit om gezamenlijk en in overleg zorg te dragen voor een goede ruimtelijke vertaling van waterbelangen in projecten en plannen. De weg ‘bovenover’ via AMvB en Provinciale Verordening is duidelijk anders dan het gezamenlijke creatieve proces dat de watertoets nastreeft.