Context

De Wro gebruikt beleidsinstrumenten en uitvoeringsinstrumenten. AMvB’s en Provinciale Verordeningen zijn uitvoeringsinstrumenten met als doel om de uitvoering van het ruimtelijk beleid van rijk respectievelijk provincie zeker te stellen. Dat ruimtelijk beleid staat in de structuurvisie. Structuurvisies zijn beleidsinstrumenten en gelden beleidsmatig en juridisch niet voor andere overheden. Via uitvoeringsinstrumenten kunnen overheden het in de structuurvisies opgenomen beleid realiseren. Rijk en provincie kunnen zelfs onderwerpen tot nationaal of provinciaal belang verklaren die niet in de structuurvisie verwoord staan. Ook over die onderwerpen kan het Rijk een AMvB en een Provincie een Provinciale verordening opstellen.

context


Download schema