Wat is een AMvB of een Provinciale Verordening?

Nationaal of provinciaal belang
Het rijk kan een algemene maatregel van bestuur (AMvB) vaststellen om de uitvoering van het ruimtelijke rijksbeleid zeker te stellen. Het moet daarbij gaan om zaken die aangemerkt zijn als zaken van nationaal belang en die het rijk zo belangrijk vindt dat zij de doorwerking ervan juridisch wil regelen. Een provincie kan voor zaken van provinciaal belang een provinciale verordening vaststellen die hetzelfde werkt als een AMvB. In de AMvB of Provinciale Verordening kunnen zij regels stellen voor de inhoud van inpassingsplannen, bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen die binnen een jaar na inwerkingtreding moeten worden verwerkt in het betreffende plan.

Nieuw Wro-instrumentarium
De AMvB en Provinciale Verordening zijn het nieuwe Wro-instrumentarium om doorwerking van Rijksbeleid en provinciaal beleid zeker te stellen. Ze komen in de plaats van concrete beleidsbeslissingen onder de WRO van vóór 1 juli 2008 en de mogelijkheid van Gedeputeerde Staten om de goedkeuring van het bestemmingsplan te onthouden of om een verklaring van geen bezwaar te weigeren.

Afwijkende procedure
Het opstellen van een AMvB of Provinciale Verordening volgt een procedure die afwijkt van de gangbare procedure. Rijk of Provincie maken het voornemen voor het opstellen van een AMvB of Provinciale verordening bekend en het voorstel staat open voor opmerkingen gedurende 4 weken. Geen van beide staan open voor beroep. Er is wel beroep mogelijk tegen beslissingen op basis van de regels van een AMvB of Provinciale Verordening. Zo lang een AMvB of Provinciale Verordening nog niet verwerkt is, toetst de gemeente (bouw)aanvragen aan de regels uit de AMvB of Provinciale Verordening zelf. Het kan dus zijn dat op basis van die regels de gemeenten een aanvraag weigert die niet in strijd is met het bestemmingsplan. Tegen een dergelijke beslissing kan wel beroep aangetekend worden en daarmee komt tevens de inhoud van AMvB of Provinciale Verordening ter discussie. Ook kan men de inhoud ter discussie stellen in de procedures waarbij de regels van de AMvB of Provinciale Verordening worden verwerkt in inpassingsplannen, bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen.