AMvB en provinciale verordening

Wat is een AMvB of een Provinciale Verordening?

Het rijk kan een algemene maatregel van bestuur (AMvB) vaststellen om de uitvoering van het ruimtelijke rijksbeleid zeker te stellen. Het moet daarbij gaan om zaken die aangemerkt zijn als zaken van nationaal belang en die het rijk zo belangrijk vindt dat zij de doorwerking ervan juridisch wil regelen.
Lees verder

Rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder in het watertoetsproces bij een AMvB of een Provinciale Verordening

De watertoets is in principe niet van toepassing op een AMvB of een provinciale verordening. Het is echter wel denkbaar dat doorwerking van nationale waterbelangen of provinciale waterbelangen via een AMvB of Provinciale Verordening zeker gesteld worden. Daarmee zijn het dus wel instrumenten die de waterbeheerder kan gebruiken om doorwerking van waterbelangen veilig te stellen.
Lees verder

Context

De Wro gebruikt beleidsinstrumenten en uitvoeringsinstrumenten. AMvB’s en Provinciale Verordeningen zijn uitvoeringsinstrumenten met als doel om de uitvoering van het ruimtelijk beleid van rijk respectievelijk provincie zeker te stellen. Dat ruimtelijk beleid staat in de structuurvisie. Structuurvisies zijn beleidsinstrumenten en gelden beleidsmatig en juridisch niet voor andere overheden.
Lees verder