Wat is een aanwijzing?

Nationaal of provinciaal belang
Er zijn twee soorten aanwijzingen: proactieve en reactieve aanwijzingen. Het moet daarbij gaan om zaken die aangemerkt zijn als zaken van nationaal respectievelijk provinciaal belang en die zo belangrijk zijn dat rijk of provincie de doorwerking ervan juridisch wil regelen.
Proactieve aanwijzingen worden gegeven vóór de vaststelling van een plan. Rijk en provincie kunnen de gemeente een aanwijzing geven om de doorwerking van hun ruimtelijke beleid in het bestemmingsplan zeker te stellen. Het gaat daarbij (anders dan bij een AMvB of provinciale verordening) om concrete situaties. Het rijk kan ook de provincie een aanwijzing geven met betrekking tot provinciale verordeningen of provinciale aanwijzingen.

Reactieve aanwijzing nieuw
Een proactieve aanwijzing bestond als instrument ook al vóór de invoering van de nieuwe Wro op 1 juli 2008. De reactieve aanwijzing is een nieuw instrument sinds de invoering van de nieuwe Wro op 1 juli 2008.

Reactieve aanwijzing na vaststelling bestemmingsplan
Een reactieve aanwijzing kan rijk of provincie geven na de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarmee wordt dan een onderdeel van het bestemmingsplan buiten werking gesteld. Voor een reactieve aanwijzing geldt als extra voorwaarde dat rijk en provincie het betreffende onderwerp niet eerder hebben kunnen regelen met een verordening, dan wel AMvB, of een proactieve aanwijzing.
Het voorbereiden van een aanwijzing gebeurt volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.