Aanwijzing

Wat is een aanwijzing?
Er zijn twee soorten aanwijzingen: proactieve en reactieve aanwijzingen. Het moet daarbij gaan om zaken die aangemerkt zijn als zaken van nationaal respectievelijk provinciaal belang en die zo belangrijk zijn dat rijk of provincie de doorwerking ervan juridisch wil regelen.
Lees verder

Rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder in het watertoetsproces bij een aanwijzing
De watertoets is in principe niet van toepassing op een aanwijzing. Het is echter wel denkbaar dat doorwerking van nationale waterbelangen of provinciale waterbelangen als het gaat om concrete gevallen, via een proactieve aanwijzing zeker gesteld worden. Daarmee is de proactieve aanwijzing dus wel een instrument dat de waterbeheerder kan gebruiken om doorwerking van waterbelangen veilig te stellen. De waterbeheerder kan daarvoor een aantal stappen ondernemen.
Lees verder

Context
De Wro gebruikt beleidsinstrumenten en uitvoeringsinstrumenten. Aanwijzingen zijn uitvoeringsinstrumenten met als doel om de uitvoering van het ruimtelijk beleid van rijk respectievelijk provincie zeker te stellen. Dat ruimtelijk beleid wordt in principe verwoord in de structuurvisie. Structuurvisies zijn beleidsinstrumenten en gelden beleidsmatig en juridisch niet voor andere overheden. Via uitvoeringsinstrumenten kan het in de structuurvisies opgenomen beleid worden gerealiseerd. Rijk en provincie kunnen zelfs onderwerpen tot nationaal of provinciaal belang verklaren die niet in de structuurvisie verwoord staan.

context