Processtappen

Fasen en producten
Het watertoetsproces bestaat in het algemeen uit vijf fasen: ideefase, initiatieffase, ontwikkel- en adviesfase, besluitvormingsfase en de fase van uitvoering en beheer. Het levert tijdens het proces drie producten op: afsprakennotitie, wateradvies en waterparagraaf. Hieronder ziet u de stappen en de rollen van de initiatiefnemer en de waterbeheerder. De initiatiefnemer is de overheid die beslist over een ruimtelijke plan (gemeente, provincie, rijk). De waterbeheerder, een waterschap, een dienst van Rijkswaterstaat of een grondwaterbeheerder, is degene die in het gebied waarvoor het plan geldt, opkomt voor de waterbelangen.

Bij elk ruimtelijk instrument (zie onder de knop ruimtelijke instrumenten links op deze pagina) staat opnieuw een stappenschema. Dit geldt specifiek voor het betreffende instrument.

processtappen1

Download in de rechterkolom het schema als pdf-bestand.