Watervoorziening

Bij een ruimtelijke plan bespreekt de waterbeheerder onder andere de watervoorziening. De tabel is bedoeld als checklist bij het beoordelen van kansen en risico’s van voorgestelde ruimtelijke ingrepen.

Beoordeling van kansen en risico's
Watervoorziening
Bergen van water voor droge tijden Zorg voor geschikte gebieden voor regionale seizoensberging en probeer andere (intensieve) functies hier te voorkomen. Seizoensbergingsgebieden zijn plasdrasgebieden of staan het hele jaar onder water. Deze gebieden kunnen de aanvoer van water uit andere gebieden voorkomen.
Probeer voldoende ruimte te creëren voor de berging van water voor huishoudelijk of bedrijfsmatig gebruik. Regenwater en overtollig grondwater kunnen dienen voor tuinbesproeiing, autowassen, toiletdoorspoeling en voor koel- of proceswater. Dit bespaart drinkwater.
Zorg in stedelijk gebied voor voldoende ruimte voor het vasthouden en bergen van water. Om in droge periodes voldoende water ter beschikking te hebben voor bijvoorbeeld het vasthouden van het waterpeil en het groen in de stad, is ruimte nodig voor waterberging.
Beschermen drinkwatergebieden Houd bij locatiekeuze rekening met gebieden voor drinkwatervoorziening. Functies die de drinkwaterkwaliteit aantasten moeten hier zoveel mogelijk worden voorkomen. Er is een onderscheid tussen het waterwingebied en de 25-jaars beschermingszone.
Rekening houden met natuurlijke beschikbaarheid van water Houd bij de functiekeuze rekening met de ‘natuurlijke’ beschikbaarheid van water. Type landbouw bij voorkeur afstemmen op waterpeil en –kwaliteit. Dit voorkomt aanvoer van water uit andere gebieden.