Wateroverlast

Bij een ruimtelijke plan bespreekt de waterbeheerder onder andere de wateroverlast. De tabel is bedoeld als checklist bij het beoordelen van kansen en risico’s van voorgestelde ruimtelijke ingrepen.

Beoordeling van kansen en risico's
Wateroverlast
Ruimte voor vasthouden en bergen van water Voor het vasthouden en bergen van water zijn lage en natte gebieden het meest geschikt. Zorg voor voldoende ruimte in deze gebieden en in het bijzonder in de zoeklocaties.
idem Zorg voor voldoende (overstromings)ruimte langs beken en belangrijke waterlopen.
idem Zorg in stedelijk gebied voor voldoende ruimte voor het vasthouden en bergen van water. Denk hierbij aan het beperken van verhard oppervlak, het creëren van ruimte voor infiltratievoorzieningen en voldoende open water, en ook aan mogelijkheden om op, onder en in gebouwen water vast te houden.
idem Zorg in het landelijk gebied voor voldoende ruimte voor kleinschalig vasthouden en bergen van water. Denk hierbij aan verbrede sloten of het bergen van water op laaggelegen percelen.
Benut kansen voor meervoudig ruimtegebruik Water laat zich goed combineren met andere functies. Zichtlijnen, ruimtelijke kwaliteit, ecologie zijn gebaat bij water, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Zichtbaarheid van water helpt het waterbewustzijn vergroten.
Beperken van bouwen in lage en natte gebieden Houd bij locatiekeuzes rekening met kwel- en veengebieden. Hoge waterstanden in kwel- en veengebieden maken deze gebieden minder geschikt als bouwlocaties.
Ruimte voor afvoer van water Zorg voor voldoende ruimte voor en een goede structuur van het waterafvoerstelsel. Houd hier rekening mee bij het ontwerp van watergangen, waterkeringen en waterstaatswerken.
Vrijhouden van waterlopen Zorg voor voldoende ruimte langs watergangen en waterpartijen. Dat is nodig zowel voor waterberging als voor beheer en onderhoud. Dit zijn beschermings- en onderhoudszones.
Rekening houden met kwelwater Houd bij de inrichting en bouwwijze rekening met kwelgevoelige gebieden, veengebieden en andere waterrijke gebieden. Denk hierbij aan het voorkomen van het polderprincipe met lokaal diepere ontwatering, bouw kruipruimteloos, zorg voor waterbestendige kruipruimtes of voor ontwateringsmiddelen.
Ruimte voor vasthouden van water bovenstrooms Zorg voor voldoende ruimte voor het hermeanderen van beken. Want door meandering wordt het water bovenstrooms vastgehouden.
Rekening houden met natuur Denk bij wateroverlast ook aan de natuur: te hoge waterstanden kunnen leiden tot verdrinking van planten en dieren.