Veiligheid

Bij een ruimtelijke plan bespreekt de waterbeheerder onder andere de veiligheid. Dit kan vooral bij de locatiekeuze of bij beslissingen over de inrichting spelen. De tabel is bedoeld als checklist bij het beoordelen van kansen en risico’s van voorgestelde ruimtelijke ingrepen.

De beoordeling van kansen en risico's
Veiligheid
Ruimte voor afvoer Houd er bij locatiekeuzes rekening mee dat voldoende ruimte gewaarborgd blijft voor waterafvoer.
Tegengaan overstromingen Zorg voor voldoende ruimte voor water. Denk hierbij aan ruimtelijke maatregelen die rivieren en waterlopen meer ruimte geven.
Beschermen van waterkeringen Houd bestaande waterkeringen en waterstaatswerken zoveel mogelijk vrij van bebouwing.
Denk hierbij aan bestaande waterkeringen (bijv. zeewering, dijken) en werken (bijv. gemalen) inclusief beschermingszones.
idem De stijgende zeespiegel maakt nieuwe of sterkere waterkeringen of –werken noodzakelijk. Houd hier zo mogelijk al rekening mee in het ruimtelijk ontwerp.
Rekening houden met risico's van functies in gebieden Houd bij locatiekeuzes rekening met het overstromingsrisico.
Gevoelige functies zoals infrastructuur, wonen en werken bij voorkeur in gebieden met een laag risico op overstroming.
Beschermen tegen risico's van de scheepvaart Het is belangrijk om voldoende afstand te bewaren tussen schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en woon- of werkgebieden.
Rekening houden met risico's bij bouwen Bij de bouwwijze kan rekening worden gehouden met het overstromingsrisico. Denk hierbij aan ophoging van het gebied, terpen, paal-, drijvend- of risicowonen.
Rekening houden met risico's bij inrichten Houd rekening met verdrinkingsrisico's. Watergangen en –partijen kunnen verdrinkingsgevaar opleveren, vooral voor kleine kinderen. Houd hier rekening mee in het ruimtelijk plan.
Rekening houden met risico's van functies in gebieden Houd bij de functiekeuze rekening met de overstromingsfrequentie van calamiteiten- en piekbergingsgebieden.
Gebieden die aangewezen zijn als bergingsgebied hoeven niet permanent onder water te staan. Kies minder gevoelige functies in gebieden die regelmatig onder water staan.