Natte natuur

Bij een ruimtelijke plan bespreekt de waterbeheerder onder andere de risico’s op verdroging en kansen voor natte natuur. De tabel is bedoeld als checklist bij het beoordelen van kansen en risico’s van voorgestelde ruimtelijke ingrepen.

Tabel ter beoordeling van kansen en risico's
Natte natuur
Tegengaan van verdroging van natte natuurgebieden Een hydrologische bufferzone rond bestaande natte natuur en ecologisch waardevolle wateren kan een te lage grondwaterstand in de natuurgebieden voorkomen. Zo'n zone vermindert de invloed van stedelijke of agrarische functies op de waterstand. Ook kan een bufferzone vervuiling van het water beperken.
Zorg voor voldoende infiltratiemogelijkheden en let hierbij goed op de waterkwaliteit. Vooral zandgebieden zijn kwetsbaar voor grondwatervervuiling.
Beperking verharding Minder verhard oppervlak verbetert de infiltratie van water en kan leiden tot een minder kweldruk in natuurgebieden.
Tegengaan van vervuiling Beperk vervuilende functies in het beïnvloedingsgebied van natuurgebieden. Denk hierbij aan waterstromen via grond- en oppervlaktewater.
Ecologische oever Zorg voor voldoende ruimte voor een natuurvriendelijke oeverinrichting of ecologische verbindingszone langs waterlopen. Een natuurvriendelijke oeverinrichting bevordert de ecologische kwaliteit en de kwaliteit van het watersysteem.
Waardevolle wateren en natuur Houd rekening met verschillende ecologische kwaliteiten van wateren en natuur met een. Denk aan de KRW-doelen per afzonderlijk waterlichaam.