Projecten Waddenzee en Eems-Dollard

In 2019 is in de eerste tranche het project ‘Buitendijkse slibsedimentatie in de Eems-Dollard’ opgenomen.

  • Buitendijkse slibsedimentatie in de Eems-Dollard
    In de Eems-Dollard gaat het rivierwater van de Eems in een open verbinding over in de Waddenzee. Dit estuarium heeft van oorsprong een rijke natuur, maar is ook de toegangspoort tot belangrijke haven- en industriegebieden. Veel kwelders en slikken zijn ingepolderd. Daardoor kan het slib dat wordt aangevoerd vanuit de zee niet meer neerslaan. Dit zorgt voor zeer troebel water en te weinig licht onder water. In de Dollard wordt een grootschalig proefproject (pilot) opgestart om buitendijks slib in te vangen onder de juiste condities, zodat het slib kan sedimenteren. Dit leidt tot minder troebel water. Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 182 kB)  en via de projectwebsite.

In de tweede tranche zijn de volgende projecten opgenomen:

  • Verzachten Randen van het Wad
    De Waddenzee is het grootste intergetijdengebied ter wereld en herbergt uitzonderlijk rijke natuur. Het ecosysteem is echter nog steeds uit balans door de afsluiting van de Zuiderzee en Lauwerszee en de aanleg van dijken. De overgang van water naar land en zoet naar zout is vaak nog te hard, bijvoorbeeld door geasfalteerde dijken. Bij geplande hoogwaterveiligheidsprojecten verzachten we de randen door het creëren van een geleidelijke overgang, zoals bij de dijkversterkingen Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat en Koehool-Lauwersmeer. Ook herstellen we op praktijkschaal de onderwaternatuur. Lees hier binnenkort meer over dit project.
  • Binnendijkse slibsedimentatie/Groote Polder fase 1
    In de Eems-Dollard zijn veel kwelders en slikken ingepolderd. Mede daardoor is leefgebied voor planten en dieren verdwenen. Ook kan hierdoor het slib dat wordt aangevoerd vanuit de zee niet meer neerslaan. Dit zorgt voor zeer troebel water en te weinig licht onder water. In de Groote Polder wordt 40 hectare binnendijks gebied verbonden met de zee waardoor nieuw estuarien leefgebied ontstaat. Het gebied wordt ook benut als binnendijkse pilot voor het vergroten van de slibsedimentatie. Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 206 kB) en de projectwebsite Groote Polder