Projecten Grote Rivieren

In de tweede tranche zijn de volgende projecten opgenomen:

  • Vergroten van robuust en natuurlijk riviermilieu
    De grote rivieren vormen een wezenlijk onderdeel van het ecosysteem in de Nederlandse Delta. Voor scheepvaart en de afvoer van regen- en smeltwater heeft de mens de rivieren met onder andere dijken en stuwen aangepast. Als gevolg daarvan is de natuurlijke dynamiek van het riviersysteem grotendeels verdwenen. We onderzoeken welke maatregelen minimaal nodig zijn om de natuur en ecologische waterkwaliteit in zowel de Rijntakken als de Maas te herstellen en robuust en toekomstbestendig te maken. Dat kan bijvoorbeeld door ruimte te geven voor laagdynamische gebieden, met riet- en moeraszones. Maar ook door de aanleg van hoogdynamische nevengeulen, waar de waterstand en stroming sterk wisselen en door ruimte te geven voor stroomdalgraslanden. Als eerste stap worden PAGW-doelen gerealiseerd als onderdeel van HWBP-projecten ‘Dijkverlegging Paddenpol bij Zwolle-Olst’ en ‘Meanderende Maas Ravenstein-Lith’. Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 205 kB) .