Projecten Zuidwestelijke Delta

In 2019 is in de eerste tranche het project ‘herstel van beperkt tij in de Grevelingen’ opgenomen. Ook is in 2019 de Zandsuppletie Roggenplaat uitgevoerd.

 • Herstel van beperkt getij in de Grevelingen
  In 1971 werd de Grevelingen afgesloten van de Noordzee door de Brouwersdam. Een belangrijke mijlpaal voor de Deltawerken. Maar het verdwijnen van eb en vloed heeft ook geleid tot ‘dode bodems’ in delen van het meer. Voor veel bodemdieren is te weinig zuurstof in het water om te kunnen overleven. Door een afsluitbare doorlaat te maken in de Brouwersdam kan zuurstofrijk water uit de Noordzee naar binnen stromen en komt meer menging tussen de verschillende waterlagen. Door de aanvoer van voedingsstoffen krijgt het bodemleven  een flinke impuls. Daar profiteren zeehonden, vogels en vissen weer van. Zo zorgt het terugbrengen van beperkt getij voor een verbetering van de waterkwaliteit en daarmee een verbetering van de natuur en de biodiversiteit van het meer.
  Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 197 kB)  en via de projectwebsite.
 • Zandsuppletie Roggenplaat
  Door de aanleg van de Oosterscheldekering eind jaren tachtig is de stroming van het water minder sterk waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten. Daardoor wordt de voor de natuur zo belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Om de vogels en zeehonden een handje te helpen, is er daarom eind 2019 1,3 miljoen kuub zand teruggebracht op de Roggenplaat. Lees meer over dit project in het informatieblad , in dit artikel (pdf, 110 kB) of  bekijk de film Wilde Wegen #4.

De onderstaande projecten zijn in beeld voor de tweede tranche. Naar verwachting nemen de ministers van IenW en LNV hierover eind 2020 een besluit.

 • Zandsuppletie Galgeplaat
  We willen eerst de zandsuppletie Roggenplaat evalueren, alvorens de Galgeplaat wordt gesuppleerd. Met zandsuppletie voorkomen dat intergetijdengebieden verdwijnen. Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 168 kB) (pdf, 168 kB).
 • Sedimentbeheer Westerschelde
  Regio en rijk werken momenteel aan een langetermijnperspectief voor de natuurontwikkeling van de Westerschelde. Die is naar verwachting in 2021 klaar. Aansluitend worden met de regio de afspraken geconcretiseerd over de maatregelen voor herstel van de natuur en verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 221 kB). (pdf, 221 kB)

Eind 2019 is besloten ‘het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer’ niet als maatregel mee te nemen in de 2e tranche van de PAGW (die loopt tot 2032). Er zal er een gebiedsproces worden georganiseerd voor het Volkerak-Zoommeer. Het proces richt zich op gezamenlijke fact-finding met de betrokken stakeholders, in eerste instantie met een focus op de versnelling van de maatregelen voor de realisering van een klimaatrobuust zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta, en op langere termijn ook op een breed gedragen ontwikkelperspectief voor het Volkerak-Zoommeer.