Projecten Waddenzee en Eems-Dollard

In 2019 is in de eerste tranche het project ‘Buitendijkse slibsedimentatie in de Eems-Dollard’ opgenomen. In de tweede tranche zijn de projecten: 'Waddenzee: verzachten randen en herstel onderwaternatuur' en 'Binnendijkse slibsedimentatie/Groote Polder fase 1' opgenomen.

Eerste tranche - Buitendijkse slibsedimentatie in de Eems-Dollard

In de Eems-Dollard gaat het rivierwater van de Eems in een open verbinding over in de Waddenzee. Dit estuarium heeft van oorsprong een rijke natuur, maar is ook de toegangspoort tot belangrijke haven- en industriegebieden. Veel kwelders en slikken zijn ingepolderd. Daardoor kan het slib dat wordt aangevoerd vanuit de zee niet meer neerslaan. Dit zorgt voor zeer troebel water en te weinig licht onder water. In de Dollard wordt een grootschalig proefproject (pilot) opgestart om buitendijks slib in te vangen onder de juiste condities, zodat het slib kan sedimenteren. Dit leidt tot minder troebel water. Lees meer over dit project in het informatieblad buitendijkse slibsedimentatie (pdf, 193 kB)  en via de projectwebsite.

Projecten uit de tweede tranche

Waddenzee: verzachten randen en herstel onderwaternatuur

De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten intergetijdengebied en herbergt uitzonderlijk rijke natuur. Door landaanwinning, dijken en dammen is het oorspronkelijke intergetijdengebied echter grotendeels verdwenen en het gebied wordt intensief gebruikt door bijvoorbeeld vissers en recreanten. Het mariene ecosysteem is uit balans. Bij geplande hoogwaterveiligheidsprojecten verzachten we de randen door het creëren van een geleidelijke overgang, zoals bij de dijkversterkingen Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat en Koehool-Lauwersmeer. Ook herstellen we op praktijkschaal de onderwaternatuur door bijvoorbeeld de platte oester te herintroduceren. Lees meer over dit project in:

Binnendijkse slibsedimentatie/Groote Polder fase 1

In de Eems-Dollard zijn veel kwelders en slikken ingepolderd. Mede daardoor is leefgebied voor planten en dieren verdwenen. Ook kan hierdoor het slib dat wordt aangevoerd vanuit de zee niet meer neerslaan. Dit zorgt voor zeer troebel water en te weinig licht onder water. In de Groote Polder wordt 40 hectare binnendijks gebied verbonden met de zee waardoor nieuw estuarien leefgebied ontstaat. Het gebied wordt ook benut als binnendijkse pilot voor het vergroten van de slibsedimentatie. Lees meer over dit project in het informatieblad binnendijkse slibsedimentatie (pdf, 228 kB) en de projectwebsite Groote Polder