Projecten IJsselmeergebied

In de tweede tranche zijn de volgende projecten opgenomen:

 • Wieringerhoek
  Na de bouw van de Afsluitdijk veranderde de Zuiderzee in het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa. De abrupte overgangen tussen zoet en zout en land en water zijn een aanslag op het ecosysteem, zeker bij Den Oever en langs de Wieringermeerpolder. In de Wieringerhoek liggen veel kansen voor natuurlijkere overgangen tussen land en water, en tussen zoet en zout. Hierdoor ontstaat een diverser leefgebied met meer voedsel waardoor de biodiversiteit toeneemt. Lees meer over dit project in het  informatieblad (pdf, 207 kB) en via de projectwebsite Wieringerhoek  en in deze documenten.
 • Oostvaardersoevers
  Het Markermeer is ooit ontworpen en aangelegd voor inpoldering, maar dat is nooit gebeurd. Door de inrichting kan het Markermeer weinig planten en dieren voeden, is de biodiversiteit gering en is het ecosysteem gevoelig voor verstoring. Door de aanleg van natte verbindingen naar de Oostvaardersplassen en de Lepelaarsplassen krijgt het Markermeer er in één klap een groot voedselrijk ondiepwatergebied bij. We onderzoeken als eerste hoe we het Markermeer met deze plassen kunnen verbinden. Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 235 kB)  en via de projectwebsite Oostvaardersoevers.
 • Friese IJsselmeerkust
  De Friese IJsselmeerkust heeft relatief veel buitendijkse gebieden met ondiep water en kent een hoge natuurwaarde. Door peilbeheer en golfslag zijn de buitendijkse gebieden aan erosie onderhevig. Hierdoor gaat belangrijk leefgebied voor plant en dier verloren. In het project Versterking Friese IJsselmeerkust worden de kust en buitendijkse gebieden versterkt, zodanig dat deze ook bestendig zijn voor een mogelijke (beperkte) peilstijging in de toekomst. Door de PAGW wordt verder geïnvesteerd in de natuurwaarden in het gebied. Dit gebeurt door het nemen van kleinschalige maatregelen. Bijvoorbeeld door het toevoegen van leefgebieden voor vissen door het maken van geleidelijke overgangen tussen land en water, en door het vergroten van de diversiteit door betere verbindingen tussen de wateren en binnendijkse gebieden. Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 232 kB) en in de Startbeslissing PAGW Friese kust (pdf, 474 kB) .
 • Noord-Hollandse Markermeerkust
  De Noord-Hollandse Markermeerkust is een oud cultuurlandschap, van groot belang voor zowel cultuurhistorie als natuur. Met het project Noord-Hollandse Markermeerkust willen we met een serie kleinschalige projecten de bestaande natuurwaarden versterken. Mogelijke maatregelen zijn de aanleg van achteroevers, natuurvriendelijke ondiepe oeverzones en voorzieningen voor vismigratie. Door alle maatregelen ontstaat een snoer van vis-, waterplanten- en vogelrijke gebieden voor en achter de dijk. Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 200 kB) en in de Startbeslissing PAGW Noord-Hollandse Markermeerkust.
 • Duurzame visserij IJsselmeer
  Het rendement van de inrichtingsmaatregelen in het IJsselmeergebied is afhankelijk van het daarop volgende gebruik en beheer, zoals een duurzame visserij. De transities naar een duurzame visserij in het IJsselmeer is daarom opgenomen in de lijst van 33 PAGW-projecten. In 2019 heeft een groot aantal partijen zijn handtekening gezet onder het Actieplan toekomstig visserijbeheer IJsselmeergebied (Kamerstuk 29 664, nr. 71). Vanuit PAGW wordt een financiële bijdrage geleverd aan de uitvoering van dit plan.
 • Marker Wadden verlengde fase 1
  Uit de tussenevaluatie blijkt dat de aanleg van Marker Wadden een groot positief effect heeft op de waterkwaliteit en natuurwaarde van het Markermeer. In de tweede tranche worden binnen de bestaande vergunningen en contracten twee extra eilanden aangelegd. Hiermee wordt nieuw leefgebied gerealiseerd in het Markermeer. Voor de verdere toekomst is een tweede fase van Marker Wadden voorzien. Lees meer over Marker Wadden fase 2 in het informatieblad (pdf, 165 kB).