Projecten Grote Rivieren

De grote rivieren vormen een wezenlijk onderdeel van het ecosysteem in de Nederlandse Delta. Voor scheepvaart en de afvoer van regen- en smeltwater heeft de mens de rivieren aangepast. Onder andere met dijken en stuwen. Als gevolg daarvan is de natuurlijke dynamiek van het riviersysteem grotendeels verdwenen.

Om de PAGW-natuuropgave in het rivierengebied te bepalen, is wetenschappelijk onderzocht wat er nodig is om een robuust en toekomstbestendig riviersysteem te realiseren richting 2050. Uit het onderzoek volgt dat de ontwikkeling van vier kerngebieden (hotspots) die via corridors met kleinere stapstenen met elkaar verbonden zijn een effectieve wijze is om een ecologisch robuust systeem te realiseren. In deze hotspots wordt ingezet op structurele areaal- en systeemingrepen. Bijvoorbeeld door ruimte te geven voor laagdynamische gebieden, met riet- en moeraszones. Maar ook door de aanleg van hoogdynamische nevengeulen, waar de waterstand en stroming sterk wisselen en door ruimte te geven voor stroomdalgraslanden. De PAGW-natuuropgave dient als input voor de alternatieven in het kader van het programma Integraal Riviermanagement. Lees meer over wat PAGW in het rivierengebied doet in het informatieblad (pdf, 205 kB) en in dit artikel (pdf, 2.6 MB).

In de tweede tranche zijn de volgende projecten opgenomen:

  • Realiseren van PAGW-doelen als onderdeel van HWBP-project ‘Dijkverlegging Paddenpol bij Zwolle-Olst’. In dit YouTube filmpje wordt het inrichtingsplan voor de Dijkverlegging Paddenpol toegelicht.
  • Realiseren van PAGW-doelen als onderdeel van HWBP-project ‘Meanderende Maas Ravenstein-Lith’.