Projecten Grote Rivieren

De grote rivieren vormen een wezenlijk onderdeel van het ecosysteem in de Nederlandse Delta. Voor scheepvaart en de afvoer van regen- en smeltwater heeft de mens de rivieren aangepast. Onder andere met dijken en stuwen. Als gevolg daarvan is de natuurlijke dynamiek van het riviersysteem grotendeels verdwenen.

We onderzoeken welke maatregelen minimaal nodig zijn om de natuur en ecologische waterkwaliteit in zowel de Rijntakken als de Maas te herstellen en robuust en toekomstbestendig te maken. Dat kan bijvoorbeeld door ruimte te geven voor laagdynamische gebieden, met riet- en moeraszones. Maar ook door de aanleg van hoogdynamische nevengeulen, waar de waterstand en stroming sterk wisselen en door ruimte te geven voor stroomdalgraslanden. Lees meer over wat PAGW in het rivierengebied doet in het informatieblad (pdf, 205 kB).

In de tweede tranche zijn de volgende projecten opgenomen:

  • Realiseren van PAGW-doelen als onderdeel van HWBP-project ‘Dijkverlegging Paddenpol bij Zwolle-Olst’. In dit YouTube filmpje wordt het inrichtingsplan voor de Dijkverlegging Paddenpol toegelicht.
  • Realiseren van PAGW-doelen als onderdeel van HWBP-project ‘Meanderende Maas Ravenstein-Lith’.