De maatschappelijke meerwaarde

Goed ecologisch functionerende wateren faciliteren de inpassing van maatschappelijke opgaven uit de gebiedsagenda’s. Hierbij valt te denken aan opgaven rond verstedelijking, transport, energieproductie en recreatie. In het realiseren hiervan wordt daarom samenwerking gezocht met regionale gebiedspartners.

Verbeteren kwaliteit leefomgeving

Als de ecologische waterkwaliteit en natuur op orde zijn, verbetert de kwaliteit van de leefomgeving. Zo dragen de grote wateren bij aan het welzijn van de Nederlanders, het economisch succes van de steden en het vestigingsklimaat in ons land. Uit diverse benchmarks blijkt dat economisch succesvolle regio’s natuurgebieden en nationale parken in hun directe omgeving hebben. Recreatie en toerisme staan daarin centraal, waarbij de kwaliteit van natuur en de beschikbaarheid voor recreatie belangrijke voorwaarden zijn.

Vergroten waterveiligheid

Komende decennia zijn op veel plaatsen aanpassingen aan de waterkeringen noodzakelijk omdat ze niet sterk genoeg meer zijn, of omdat het waterpeil is gestegen door klimaatverandering. Door onderaan de dijk ondiep water, moeras of kwelders te ontwikkelen, verbetert de waterveiligheid. Met doorlaatmiddelen kan het peilbeheer anticiperen en meegroeien met de zeespiegel. Tegelijkertijd gaan de ecologische waterkwaliteit en de natuur er met deze projecten fors op vooruit.

Versterken klimaatadaptatie

De Nationale Adaptatiestrategie ziet het verschuiven van klimaatzones als een van de urgente opgaven voor Nederland. Opwarming van oppervlaktewater, toenemende verzilting en grilliger rivierafvoeren veranderen de condities voor planten en dieren. Met meer ruimte voor natuurlijke processen, meer variatie in de inrichting en betere verbindingen tussen zee, grote wateren en de regionale wateren kan de ecologische waterkwaliteit de klimaatverandering beter aan.

Lokale kansen

De bovenstaande thema’s zijn onderdeel van alle PAGW-projectplannen. Op lokaal niveau zijn er ook andere kansen voor het verbinden van doelstellingen. Zo onderzoeken we de bijdrage die PAGW-projecten kunnen leveren aan de energietransitie in Nederland. Een goede ecologische waterkwaliteit en natuur kunnen bijdragen aan het inpassen van energieopwekking op het water en maken het mogelijk om nieuwe vormen van energieopwekking te testen of toe te passen, zoals getijdenenergie. Bij het nemen van maatregelen in het IJsselmeer is het borgen van onze zoetwatervoorraad tegen verzilting van groot belang. De droge zomers van 2018 en 2019 hebben dit nog extra benadrukt.


Documenten

Projectenkaart PAGW