Routekaart Heldere Meren

Werkgroep Routekaart Heldere Meren.

Vanuit het platform ecologisch herstel meren is eind 2007 een werkgroep gevormd waarin waterbeheerders van rijk en regio met elkaar op weg gaan naar heldere meren. In deze groep is de huidige toestand van de meren geïnventariseerd en de knelpunten in de voortgang van het herstel. Gezamenlijk is gezocht naar oplossingen. Doel was om zoveel mogelijk resultaten al te gebruiken in de eerste ronde KRW-beheersplannen. Opdrachtgever is DG-Water, voorzitter Harry Hosper RWS Waterdienst, secretariaat Leo van Ballegooijen RWS Waterdienst. De verslagen van de bijeenkomsten zijn hieronder te vinden, de gerelateerde documenten/artikelen en lezingen vindt u in de rechterkolom.

Maart 2010

Het is zover! De resultaten van de nieuwste eutrofiëringsenquete zijn beschikbaar via de links rapport en bijlagen. Het betreft de vijfde aflevering in een reeks die begon in 1976 onder de paraplu van de CUWVO. In hetzelfde kader zijn landelijke overzichten verschenen in 1980, 1988 en 1998.Deze vergelijkende studies aan honderden ondiepe meren (multilake studies) hebben de basis gelegd voor de normstelling voor doorzicht, chlorofyl en nutriënten in Nederland.

Nieuw in dit rapport is dat naast de klassieke parameters doorzicht, chlorofyl en nutriënten, nu ook de biologische kwaliteitselementen aan bod komen, volgensde Kaderrichtlijn Water: fytoplankton, waterplanten, macrofauna en vis.

Met deze publicatie krijgen de waterbeheerders (en andere belangstellenden) de beschikking over alle onderliggende data, zodat eigen regionale verkenningen in een landelijk kader kunnen worden geplaatst. De data-bestanden zijn beschikbaar op de website van Limnodata Neerlandica (http://www.limnodata.nl/ > onderzoeksresultaten). De voorwaarden voor gebruik van de data zijn heel simpel: bronvermelding en levering van eventuele rapportages aan de bronhouders (waterbeheerders).

Meten is weten na zweten en dat geldt ook nu voor dit landelijke overzicht. Veel dank daarom aan opdrachtnemer Roelf Pot van het gelijknamige adviesbureau en aan de waterbeheerders die hun data beschikbaar stelden.

De werkgroep routekaart heeft met het uitkomen van deze enquete haar eerste doel (bieden landelijk overzicht) gerealiseerd. Voor het tweede doel (knelpunten oplossen) sluiten wij graag aan bij het reeds lopende en succesvolle project Watermozaïek van de STOWA, zodat met een gerust hart de werkgroep kan worden opgeheven. Veel plezier bij het lezen van het rapport en vooral ook bij het verdere gebruik van de data.