Symposium Diepe Plassen 11 september 2008

Vooraankondiging Symposium Diepe Plassen 11 september 2008

STOWA organiseert in samenwerking met RPS BCC op donderdag 11 september 2008 een symposium over de waterkwaliteit en ecologie in diepe plassen. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Diepe putten, ontstaan door zand- en grindwinning, komen verspreid door Nederland voor. Deze diepe wateren onderscheiden zich van meer natuurlijke (ondiepere) watersystemen door hun hydromorfologische eigenschappen. Bij beoordeling voor de KRW scoren diepe putten veelal slecht op ecologische parameters vanwege het ontbreken van ondiepe oeverzones en door de homogene structuur. Maar ook leidt de hoge nutriëntenbelasting in diepe putten regelmatig tot eutrofiëringverschijnselen zoals de bloei van cyanobacteriën.

(Gedeeltelijke) Verondieping is een alternatief voor het gebruik van de water­systemen. Mogelijkheden lijken zich daar­naast voor te doen met het herinrichten van de oevers ter verbetering van de ecologie. Ook het vastleggen van fosfaat (o.a met lantaanverbindingen) is momenteel een veel besproken onderwerp, evenals het inbrengen van zuurstof.

Dit soort oplossingen bieden veel mogelijkheden voor beheerders om diepe putten aan te pakken. Tevens is nieuw beleid en regelgeving aanleiding om herinrichting te starten. Voor een goede aanpak is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de actuele problemen en in de ervaringen die zijn opgedaan met maatregelen. Hoe functioneren diepe putten? Wat zijn de problemen en hoe ontstaan die? Zien we diepe putten als lust of als last? Hoe kan een put ecologisch optimaal worden ingericht? Kan de waterkwaliteit gewaarborgd worden bij het inbrengen van baggerspecie? Etc.

Tijdens het symposium willen wij kennis en ervaring uitwisselen. Daarnaast willen wij inzicht verkrijgen in de kennisleemten.

Zodra meer bekend is over de locatie en het programma informeren wij u opnieuw.