Kaarten vergroten toegankelijkheid van informatie

Om te bevorderen dat ruimtelijke ordenaars (RO'ers) bij gemeenten rekening houden met water en grondwater, heeft de provincie Flevoland in het provinciale omgevingsplan een aantal kaarten opgenomen. Hierop is onder andere aangegeven waar drinkwaterbeschermingsgebieden zijn, in welke gebieden de kans op een slechte waterkwaliteit groot is en welke gebieden een bijzondere waterkwaliteit hebben.

Marjolein van Hemert, beleidsmedewerker Water bij de provincie legt uit waarom hiertoe is besloten: “Onze ervaring is dat RO'ers vaak pas op het allerlaatste moment, als een plan al bijna rond is, naar de wateraspecten kijken. In een gebiedsplan hebben ze bijvoorbeeld allerlei grote waterpartijen opgenomen en dan komen ze er achter dat de lokale waterkwaliteit erg slecht is en al dat open water tot problemen zal leiden. Om te bevorderen dat ze water in een veel eerder stadium meenemen, hebben we besloten om alle relevante informatie te ontsluiten en via kaarten in de omgevingsvisie toegankelijk te maken.”

Of deze aanpak al zijn vruchten afwerpt, weet Van Hemert nog niet. “Ik ben ervan overtuigd dat het een zinvol initiatief is, maar we moeten nog wel het nodige doen om onze doelgroep te bereiken. Zo heb ik het idee dat de bekendheid met de kaarten nog gering is. Daar komt bij dat er de laatste jaren relatief weinig nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn geweest, waardoor het lastig is om vast te stellen of gemeenten gebruik maken van de kaarten. We weten wel zeker dat het waterschap goed op de hoogte is van de informatie op de kaarten en deze informatie in ieder geval via de watertoets inbrengt.”