Beleidsontwikkelingen rond de ondergrond

Bij ruimtelijke ontwikkelingen speelt de ondergrond een steeds grotere rol. Denk aan het verplaatsen van verkeersinfrastructuur naar de ondergrond of de aanleg van warmte- en koudeopslagsystemen voor de energievoorziening van gebouwen. Anticiperend op het toenemende ondergrondse ruimtegebruik werkt de overheid aan beleid voor de ondergrond. Hieronder schetsen we een aantal ontwikkelingen die belangrijk zijn voor water- en RO-professionals.

Al enkele jaren wordt er gewerkt aan een structuurvisie voor de ondergrond: Strong. Deze structuurvisie was eerst vooral gericht op Mijnbouwactiviteiten, maar is inmiddels verbreed naar de hele ondergrond. Strong is gericht op een duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond en kent de volgende beleidsopgaven:
• Energievoorziening,
• Beschikbaarheid van vaste delfstoffen,
• Watervoorziening (m.n. winning voor drinkwater, landbouw en industrie),
• Een gezonde bodem voor landbouw en natuur,
• Bodem om te bouwen,
• Cultuurhistorisch en natuurlijk bodemerfgoed.
Verder is er binnen Strong nadrukkelijk aandacht voor de samenhang tussen de diverse beleidsopgaven. Een belangrijke onderwerp in de ondergrond is grondwaterbeheer. Dit is niet een aparte beleidsopgave, maar vormt wel een rode draad binnen de structuurvisie, aangezien grondwater bij vrijwel elke activiteit in de ondergrond een rol speelt.

Schaliegas

Het Ministerie van EZ onderzoekt de mogelijkheden van schaliegaswinning en stelt hiervoor een structuurvisie Schaliegas op. Met deze visie wordt het mogelijk om ruimtelijke afwegingen te maken bij besluiten rondom schaliegaswinning. Momenteel wordt voor deze structuurvisie de notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de planMER voorbereid. In de Tweede Kamer is onlangs een motie ingediend om Strong en de structuurvisie Schaliegas in één visie onder te brengen.

Mijnbouwwet

Strong en de structuurvisie Schaliegas hebben een belangrijke relatie met de Mijnbouwwet. Deze wet wordt dit jaar gemoderniseerd. Voor decentrale overheden is het belangrijk dat in de toekomst bij het verlenen van vergunningen voor mijnbouwactiviteiten ook rekening wordt gehouden met omgevingsbelangen en waterbelangen.

Nota Drinkwater

Dit voorjaar is de nieuwe Beleidsnota Drinkwater verschenen. De nota moest snel worden opgesteld, omdat deze richtinggevend is voor andere beleidsdossiers zoals Strong, de structuurvisie Schaliegas, het Deltaprogramma en de Kaderrichtlijn Water. De komende maanden wordt gewerkt aan uitvoeringsagenda. In de Nota Drinkwater zit een groot aantal aspecten die een ruimtelijke component hebben. In de Tweede Kamer is een motie ingediend om drinkwater tot nationaal belang te verheffen.

Bodemconvenant

Het huidige Convenant bodemontwikkelingsbeleid loopt tot en met 2015 en is gericht op een verbreding van het bodembeleid tot een bodemontwikkelingsbeleid. Nu richt het convenant zich nog voornamelijk op het oplossen van de spoedopgave bodemsaneringen. Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw convenant met afspraken voor de periode na 2015. Het is de bedoeling om de focus van het bodembeleid te verleggen naar de kansen die de bodem biedt als drager van functies, zodat de bodem nadrukkelijker een rol gaat spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen.