Vier inspirerende bijeenkomsten

De afgelopen tijd waren er weer bijeenkomsten van de vier regionale leergemeenschappen Water en Ruimte met als overkoepelend thema praktische en strategische samenwerking. Na de plenaire presentaties discussieerden de deelnemers met elkaar en wisselden ze praktijkervaringen uit.

Leergemeenschap Oost beet dit jaar de spits af. In het provinciehuis in Zwolle ging het over waterrobuust inrichten. Naast het landelijk afwegingskader water- en klimaatrobuust inrichten dat binnen het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering wordt ontwikkeld, werd ingegaan op de regionale en lokale praktijk.

Vertrouwen

Een week later werd bij de bijeenkomst van leergemeenschap Zuid aan de hand van het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen Wanssum benadrukt hoe belangrijk het is om energie te steken in samenwerking en onderling vertrouwen. Bij dit project is met een procesbegeleider gewerkt aan teambuilding vanuit het besef dat meer vertrouwen ertoe leidt dat een project uiteindelijk sneller gaat en minder kost. De forse (tijds)investering die dit in de beginfase vergt, betaalt zich op termijn ruimschoots terug. Ook uit de presentatie over een beekherstelproject bleek dat investeren in een integrale en gezamenlijke aanpak loont.

Samenwerking

Op de bijeenkomst van leergemeenschap West werd gewezen op het belang van teambuilding, onderling vertrouwen, helder geformuleerde doelen en het benutten van ieders kwaliteiten. Verder kwamen hier twee samenwerkingsprojecten aan de orde. Het eerste betrof samenwerking tussen waterschap Hollandse Delta en de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk binnen de waterketen. Bij het tweede project ging het om samenwerking tussen hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer op het gebied van klimaatbestendig stedelijk beheer.

Dreiging ervaren

Communicatie, participatie en gebiedsprocessen stonden centraal tijdens de bijeenkomst van leergemeenschap Noord. Een van de boodschappen was dat partijen pas in beweging komen als ze zelf een dreiging ervaren. Ook werd duidelijk dat het belangrijk is om in te spelen op lokale vraagstukken en open te staan voor ideeën van anderen.

Annemarie Merz, bestuurder waterschap Vechtstromen: “Wat ik hier hoor is bijna altijd toepasbaar.”

Sander Magielsen, planoloog gemeente Oss: “Het is goed om te zien hoe anderen vergelijkbare vraagstukken aanpakken.”