“Huidige landelijke werkgroep watertoets niet meer nodig”

Tijdens de conferentie ‘Klaar voor de toekomst' vertelde Jelte Bosma, voorzitter van de landelijk werkgroep watertoets, dat de werkgroep van mening is dat de watertoets beleidsmatig, op rijksniveau, voldoende ontwikkeld is en dat de huidige landelijke werkgroep daarmee - qua samenstelling en takenpakket - niet meer nodig is.

Jelte Bosma aan het woordDeze gedachte vormt onderdeel van een voorstel voor een nieuwe koersbepaling naar aanleiding van de evaluatie van de watertoets. Dit voorstel wordt op korte termijn voor consultatie aan de achterban en ter besluitvorming voorgelegd aan de Stuurgroep Water. De gedachte is dat er geen noodzaak meer is voor "een ontwikkelproces van het instrument", maar wel voor een voortdurend verbeterproces vanuit de praktijk.

Dit betekent dat er niet meer gesleuteld wordt aan het doel van het watertoetsproces (‘het wat'), maar dat de aandacht uitgaat naar de wijze van uitvoering van het watertoetsproces (‘het hoe'), en het verbeteren daarvan. Dit verbeterproces is regionaal getint, en kan bijvoorbeeld gaan over het implementeren van ontwikkelingen in het watertoetsproces (zoals gebiedsprocessen, structuurvisies, het thema ondergrond, etc.).

Waterbeheerder verantwoordelijk voor verbeterproces

De verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de uitvoeringspraktijk van het watertoetsproces kan primair worden belegd bij de waterbeheerders, waarbij het nadrukkelijk de bedoeling is om het verbeterproces juist sámen met initiatiefnemers en andere overheden vorm te gegeven. Het blijft van belang om waardevolle inzichten uit de praktijk te benutten en uit te wisselen en te werken aan het verbeterproces van de watertoetspraktijk. Er is daarom blijvend behoefte aan een ‘werkgroepverband watertoets', onder verantwoordelijkheid van de waterbeheerders, in een samenstelling die hoort bij de inhoud van het verbeterproces.

Rijk blijft verantwoordelijk voor borging watertoets

In de koersbepaling blijft het Rijk systeemverantwoordelijk voor haar taken op het gebied van water en ruimte (vanuit de rijks Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, SVIR) en voor de juridische borging van het instrument in ruimtelijke besluitvormingstrajecten. Een rol als systeemverantwoordelijke houdt in dat de rijksoverheid verantwoordelijk is voor onder andere nationale wet en -regelgeving op het gebied van het waterbeleid en -beheer en vanuit die systeemverantwoordelijkheid randvoorwaarden schept. Daardoor kunnen waterbeheerders en andere partijen hun rol nemen.

Handhaving van de huidige wettelijke borging van het watertoetsproces past binnen het huidige (omgevings)wetgevingsbeleid, blijft van belang voor de continuering en verdere vergroting van het succes cq de effectiviteit van het watertoetsproces én blijft nodig om in de uitvoeringspraktijk de volledige potentie van het watertoetsproces te kunnen benutten.