“De buurt ging zelf het plan verkopen”

In de wijk Driene in Hengelo is over een lengte van 1,6 kilometer de Elsbeek weer in ere hersteld. Omdat deze beek onder andere dwars door een woonwijk en over twee schoolpleinen loopt, heeft de projectgroep de omgeving intensief bij het ontwerp en de uitvoering daarvan betrokken. De Elsbeek terug in Driene is een gezamenlijk project van gemeente Hengelo en waterschap Regge en Dinkel. Provincie Overijssel heeft financieel bijgedragen.

Het waterschap Regge en Dinkel heeft als doelstelling om het water in de stad terug te brengen en meer beleefbaar te maken. In het verleden is het water vooral onder de grond gebracht door middel van duikers of om de stad heen geleid. Door de beken weer zichtbaar te maken en het watersysteem in ere te herstellen, kan het waterschap werken aan een betere waterkwaliteit en het water meer ruimte geven. In sommige gevallen heeft het waterschap hierbij ook het doel om inwoners bewust te maken van het belang van waterveiligheid en schoon water.

In de wijk Driene is dit gedaan door de Elsbeek terug te brengen over een lengte van 1,6 kilometer. Hiervan moest er 450 meter nieuwe beek gegraven worden. Rolf te Velde was vanuit waterschap Regge en Dinkel de projectmanager en vertelt dat er goed gekeken is naar de identiteit van de omliggende woonwijk. "De woningen zijn op een duurzame manier gebouwd en daarom heeft de projectgroep samen met de buurt gekozen om een natuurlijk ingerichte beek aan te leggen. Een beek met ruigtes en plekken waar kinderen kunnen spelen."

elsbeek1 elbeek4

Waterspoorprocedure

Volgens Te Velde liep het proces behoorlijk soepel, mede omdat het waterschap de afgelopen jaren veel tijd en energie heeft gestoken in de relatie met de gemeente Hengelo. "We zitten regelmatig om tafel met de gemeente en al in 2007 kwam ter sprake dat we wel wat wilden doen met de waterkwaliteit in de woonwijk. De gemeente was hier vrij snel voor te vinden, omdat het de leefbaarheid en duurzaamheid van de wijk alleen maar versterkt."
Omdat het waterschap in dit geval initiatiefnemer was, is er geen watertoets uitgevoerd. Omdat het tracé een brede bestemming had, hoefde er ook geen bestemmingsplanprocedure uitgevoerd te worden. Wel heeft het waterschap een waterspoorprocedure doorlopen. Te Velde: "Dat is onze eigen bestemmingsplanprocedure, alleen dan op het gebied van water. Op die manier bied je belanghebbenden toch de kans om zienswijzen in te dienen."

Participatie

Uiteindelijk zijn er geen zienswijzen binnengekomen. Volgens Te Velde kwam dat doordat het waterschap in samenwerking met de gemeente, vanaf het eerste begin ook de omgeving betrokken heeft bij het ontwerp. "In eerste instantie waren er 60 mensen bereid om mee te denken. Hiervan zijn er 20 uitgekozen om zitting te nemen in de klankbordgroep. Door deze manier van werken werd het hun ‘eigen' plan. De buurt ging ook zelf het plan verkopen."

Randvoorwaarden

Te Velde noemt het lastigste van een dergelijk proces om op een goede manier de individuele wensen en ideeën mee te nemen. "Het heeft ons enorm geholpen om van te voren een aantal randvoorwaarden te communiceren. Vooral de randvoorwaarden rondom de financiën en de tijd waren heel hard." Die randvoorwaarden zijn vastgesteld door een integraal projectteam van gemeente en waterschap, waarbij bijvoorbeeld ook al het beheer werd betrokken, zodat er al ‘aan de voorkant' afspraken over het beheer gemaakt konden worden.

Ook participatie in de uitvoering

In dit project bleek het ook belangrijk om de participatie in de uitvoering door te zetten. Te Velde: "Voor de inwoners is het toch lastig om datgene wat op de tekening staat te vertalen naar hoe het daadwerkelijk eruit gaat zien. Daarom stond de projectgroep ook in de uitvoeringsfase open voor aanpassingen. Wel in nauwe samenspraak met de landschapsontwerper, om te kijken of het binnen het ontwerp zou passen. Het project is onlangs afgerond en de nieuwe beek met haar omgeving is als het ware teruggegeven aan de bewoners, het is immers hun leefomgeving".

Watertoets

Hoe ziet Te Velde de toekomst van de watertoets? "Wat mij betreft zit het niet vast op het begrip. Maar wel vind ik dat je het niet vrij kunt laten. Nederland is een waterland bij uitstek en het is belangrijk dat je het waterbeheer goed organiseert. Dat kan via de watertoets. Waterkennis is specifiek en de waterschappen hebben hiervan veel kennis. Voor de toekomst blijft een goede samenwerking en het uitwisselen van kennis met andere overheden van groot belang."

Meer informatie

Waterschap Vechtstromen