“Als daadwerkelijk de schop de grond in gaat, dan worden de mensen wakker”

Langs de hele IJssel zijn er projecten in uitvoering om de rivier meer ruimte te geven. Ook de uiterwaarden bij Olst worden heringericht. Het plan hiervoor gaat terug naar 2002 en kende in 2007 een omslag. Dat kwam de partijen uiteindelijk heel goed uit.


De belangrijkste peiler van het project is waterveiligheid. Dit betekent dat er uiterlijk eind 2015 tussen 6-8 cm waterstanddaling op de IJssel gerealiseerd moet worden. Daarnaast willen de partijen ook een impuls geven aan de natuur, de recreatieve mogelijkheden en de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied. Maar in eerste instantie lagen die doelen heel anders.

Kernbeslissing
De aanvankelijke aanleiding voor het project was namelijk het aanleggen van nieuwe natuur in de uiterwaarden, in het kader van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Als uitwerking van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is hiervoor een projectenprogramma gestart met de naam Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (NURG).
Omdat in het project in Olst ook nevengeulen worden aangelegd is het project in 2007 als autonome ontwikkeling opgenomen in de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Dat betekent dat de beoogde centimeters waterstanddaling uiterlijk eind 2015 moeten zijn gerealiseerd.

ijsseluiterwaardenolst_groot.txtOpnieuw naar de tekentafel
Dat bracht met zich mee dat het plan opnieuw naar de tekentafel moest. Matthijs Logtenberg is namens DLG vanaf het begin bij het project betrokken en vertelt dat dit wel even omschakelen was. "Op dat moment hadden we een uitvoeringsgereed plan en voor een deel waren we ook al met de uitvoering begonnen. Dan moet je jezelf wel even herpakken. Aan de andere kant bood het ook nieuwe mogelijkheden. Gaandeweg werd duidelijk dat we, als gevolg van bezuinigingen, niet genoeg middelen zouden hebben om het hele plan te kunnen uitvoeren. Daarnaast bracht de veiligheidsdoelstelling vanuit Ruimte voor de Rivier ook een bepaald beheer met zich mee, wat veel te duur zou uitpakken, wilden we het oorspronkelijke plan handhaven."
Door middel van een aantal workshops met stakeholders werd er in korte tijd een nieuw plan ontwikkeld. Hierin was minder ruimte voor natuur en er hoefde minder grond voor aangekocht te worden. Logtenberg: "Het idee was om alleen grond aan te kopen die direct noodzakelijk was voor de waterstanddaling. Dit leverde met name de beoogde bezuiniging op."

Rol Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat neemt in het project, dat getrokken wordt door de provincie Overijssel en DLG, een bijzondere positie in. Aan de ene kant zijn ze partner in het proces, maar aan de andere kant ook het bevoegde gezag in het kader van de Waterwet. Dat betekent dat zij ook over de handhaving en het verlenen van de vergunning gaan. De projectgroep heeft dan ook met verschillende mensen te maken binnen dezelfde organisatie. Logtenberg: "Ik heb het idee dat de afdeling Handhaving en Vergunningverlening vrij autonoom opereert. Maar die lijnen hebben we steeds beter in de hand, waardoor het proces steeds soepeler loopt."

Beter betrekken
Hoewel het project behoorlijk soepel loopt, heeft Logtenberg wel het idee dat ze Rijkswaterstaat beter hadden kunnen betrekken bij het project. "Rijkswaterstaat voert de berekeningen uit en kijkt of alle plannen binnen de normen passen. Het was beter geweest om ze nauwer bij de plannen te betrekken om meer idee te krijgen van de speelruimte die je hebt. Dan kun je daar al op anticiperen in plaats van dat je later tegen een bepaald knelpunt aanloopt."

Wakker
Een ander leerzaam punt was de daadwerkelijke uitvoering van de plannen. Logtenberg: "Zolang het op de tekentafel ligt, is het voor veel mensen nog vrij abstract. Maar als dan daadwerkelijk de schop de grond in gaat, dan worden ze wakker en komt er toch nog van alles naar boven. In dit project hebben we later in het planproces nog een fiets- en voetgangersbrug opgenomen. Later hebben we nog flink gesteggeld over wie de brug moet gaan beheren en wie verantwoordelijk is voor de kosten als er schade is door hoogwater. Dan merk je opeens dat zo'n ingreep best veel betekent."

Meer informatie
Lees meer op http://www.ijsseluiterwaardenolst.nl/