Landelijke leergemeenschap op bezoek bij werkgroep Water en Ruimte Brabant

Een element van de huidige evaluatie watertoets is om een aantal regionale leergemeenschappen rondom het thema ‘water en ruimte/ watertoets' in het leven te roepen. De landelijke leergemeenschap die dit jaar is ontstaan wil deze ontwikkeling faciliteren. Dinsdag 11 oktober werd de mogelijkheid voor de start van een dergelijke ‘community of practice' in Brabant verkend.
Namens de landelijke leergemeenschap vertelde Hilde Westera van Rijkswaterstaat dat een Community of Practice van belang kan zijn voor professionals die hun werk willen verbeteren en te maken hebben met een overvloed van informatie. "Tegenwoordig hebben we internet waar veel informatie te vinden is, maar het blijkt toch handig om op deze manier kennis te delen." Als voorbeeld haalde Westera de Community of Practice rondom het thema ‘hermeanderen van beken' aan. "Deze leergemeenschap loopt erg goed. Het succes komt door een duidelijke behoefte om kennis uit te wisselen, een goede onderlinge communicatie en een duidelijk doel. Uiteindelijk heeft deze leergemeenschap een digitaal handboek opgeleverd."

Regionale bijeenkomsten

Westera legde daarna de koppeling met de nu lopende evaluatie van de Watertoets. "Die bestaat uit twee sporen. Aan de ene kant willen we leren van de reconstructie van dertien grote gebiedsontwikkelingen. Aan de andere kant willen we het ‘samen leren' stimuleren." Een eerste kiem hiervoor is gelegd tijdens de vier regionale bijeenkomsten ‘water in ruimtelijke planprocessen' die in september en oktober zijn gehouden. "Hier bleek men geïnteresseerd in dit idee. Maar wel met de voorwaarde dat men een dergelijke groep zo divers mogelijk wil zien en een concreet resultaat wil bereiken."

Vervolgens moedigde Izabel Costa van het ministerie van I&M de werkgroep Water en Ruimte Brabant aan om een Community of Practice te vormen. "Op deze manier kunnen we een hele mooie kortsluiting kunnen krijgen tussen regio en rijk. Een mogelijkheid om snel informatie uit te wisselen."

Interesse

Edwin Verhees, werkzaam bij Waterschap de Dommel en voorzitter van de werkgroep Water en Ruimte greep de gelegenheid aan om te presenteren waar de werkgroep zich mee bezig houdt en sprak zij interesse uit in het voorstel van de landelijke leergemeenschap. Ook de rest van de werkgroep gaf aan dat er een behoefte ligt om ervaringen met elkaar uit te wisselen in een groep die breder is dan alleen de waterbeheerders. Niet alleen op het niveau van grote gebiedsprocessen, maar ook op operationeel (kleinschalig) niveau."

Ondersteuning

Daarnaast gaf de werkgroep aan dat ze graag advies zouden willen hebben over het opzetten van een Community of Practice. Die mogelijkheden zijn er op dit moment in beperkte zin. Vanuit de evaluatie van de watertoets kunnen nog een aantal bijeenkomsten gefaciliteerd worden door het Nirov. Daarnaast is er mogelijk ondersteuning mogelijk vanuit het Actieprogramma Water en Ruimte al zullen hier nog wel afspraken over gemaakt moeten worden.

Oostelijke Langstraatexcursie

Het bezoek van de landelijke CoP werd afgesloten met een bezoek aan de Oostelijke Langstraat. Hier vindt een gebiedsontwikkeling plaats met een opmerkelijke rol voor Waterschap Aa en Maas. Het waterschap is verantwoordelijk voor de realisatie van een waterberging in combinatie met Natura2000 ontwikkeling met een totale omvang van 1250 ha. Dit is de grootste en belangrijkste groenblauwe verbinding binnen het GOL project. De provincie is trekker van de gehele GOL. Het waterschap heeft hierin sterk aandacht gehad voor de ruimtelijke borging van deze groenblauwe verbinding in een vroeg stadium op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau.

Projectmanager Marit Borst vertelde dat dit veel tijd kost, maar ook de nodige resultaten oplevert. "Ik ken iedereen in het gebied en ben van alles op de hoogte. En uiteindelijk hebben we maar tien zienswijzen binnengekregen op ons plan. Als je bedenkt dat er 300 direct betrokkenen zijn, dan valt dit heel erg mee.