Het Bestuursakkoord Water: hoe nu verder?

In het voorjaar bereikten Rijk, provincies gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven een akkoord voor een ‘solide, slim en sober waterbeheer', met onder andere een forse besparingsopgave van 750 miljoen euro. Wat is de stand van zaken na het klinken van de champagneglazen? Op 1 november wordt de thermometer erin gestoken.
Nog even resumerend: De diverse organisaties hebben in het voorjaar concrete afspraken gemaakt over een doelmatiger waterbeheer. Uitgangspunt van het Bestuursakkoord Water is het beschermen van Nederland tegen overstromingen, een goede kwaliteit water en de beschikbaarheid van voldoende zoet water.

De 5 samenwerkingspartners willen met minder kosten en minder bestuurlijke drukte Nederland droog en veilig houden. Kenmerkend voor de nieuwe aanpak is een solide, simpel en sober waterbeheer. Dat betekent een structurele besparing oplopend tot 750 miljoen euro in 2020 en een beperkte stijging van de waterlasten voor burgers en bedrijven. Deze besparing van 750 miljoen euro komt voor een deel uit de waterketen (450 miljoen euro) en voor een deel uit het beheer van het watersysteem (300 miljoen euro).

Lastig

Inmiddels zijn een aantal ambtelijke werkgroepen in het leven geroepen om de verschillende beleidsvoornemens in concrete acties te vertalen. Rob Uijterlinde zit namens de Unie van Waterschappen in het programmateam die deze werkgroepen aanstuurt. Hij geeft aan dat er al veel gedaan is, maar dat er rondom het hoogwaterbeschermingsprogramma nog een aantal lastige discussies spelen. Rijk en waterschappen hebben namelijk afgesproken dat de aanleg en verbetering van de dijken en duinen (primaire waterkeringen) niet langer alleen door het Rijk wordt betaald, maar dat Rijk en waterschappen ieder de helft voor hun rekening nemen. Uijterlinde: "Dit betekent ook dat de waterschappen een stuk zeggenschap moeten krijgen. Maar hoe richt je dat in? Daarnaast speelt de vraag hoe we die co-financiering het beste kunnen organiseren. Moeten we hiervoor bijvoorbeeld een apart fonds voor oprichten?"

Complex

Uijterlinde geeft aan de waterschappen het geld voor deze ingrepen niet zomaar op hun spaarrekening hebben staan. "De waterschappen zullen hun belastingsysteem moeten aanpassen. Maar tegelijkertijd willen we de burger zoveel mogelijk ontzien. En je krijgt een situatie dat hoog Nederland meebetaalt aan de bescherming van laag Nederland." Uijterlinde wil hiermee aangeven dat het concretiseren van het hoogwaterbeschermingsprogramma uiterst complex is. "Op 1 november presenteren de werkgroepen hun bevindingen. Maar ik verwacht dat we rondom dit thema dan nog niet klaar zijn. De besluitvorming zal mogelijk pas begin 2012 plaatsvinden."

Mooi proces

Een ander ingrijpend proces is de afstemming van het rioleringsbeheer en het zuiveringsbeheer waarbij een besparing van 450 miljoen euro in 2020 gerealiseerd moet worden. Volgens Uijterlinde zijn de partijen goed bezig. "Dit is een mooi proces. De wil is er om echt ervoor te gaan. Er vinden veel bijeenkomsten, sessies e.d. plaats, wat laat zien dat het gesprek loopt. Dit komt niet uit de lucht vallen. De partijen bouwen voort op goede contacten die al eerder in het voortraject zijn ontstaan."

Meer informatie

Kijk op http://www.uvw.nl/